MechaTronix wordt technologiepartner LED-belichting voor het AGROS-programma van Wageningen University & Research (WUR)

vrijdag 29 mei 2020

De maatschappij stelt allerlei vragen en eisen aan de glastuinbouw, akkerbouw en melkveehouderij. De huidige systemen kunnen daar maar beperkt oplossingen voor bieden. Een omslag naar een gezond en veerkrachtig land- en tuinbouwsysteem is daarom gewenst. In het nieuwe project AGROS onderzoeken we hoe techniek kan helpen bij deze omschakeling.

Horti LED grow light

Deze maand is het project AGROS van start gegaan met een digitale kick-off waarin de plannen voor de komende vier jaar toegelicht zijn. Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van agro-technologie ter ondersteuning van ecologische en biologische functies in de glastuinbouw, de akkerbouw en de melkveehouderij. Dit project is een samenwerking tussen Wageningen University & Research en 26 private partners met financiële steun van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

“AGROS”, staat voor Evolution to sustainable AGRicultural Operation Systems. Kern is om tools te ontwikkelen voor het sturen van productie op doelstellingen in energiegebruik, water, gewasbeschermingsmiddelen en arbeid. De kennis uit dit onderzoek komt ten goede aan de boeren, veehouders en tuinders en technologiebedrijven die betrokken worden bij dit project via begeleidingscommissies bij experimenten.

Glastuinbouw

Er is jaarrond behoefte aan verse en gezonde producten met een constante, hoge kwaliteit. “In de glastuinbouw kunnen wij dat leveren. Echter, de beperkende factor is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel dat alle aspecten van efficiënte teelt kan overzien. Daarom is de stap naar een verdere automatisering van de teelt nodig”, aldus Anja Dieleman, projectleider en onderzoeker bij WUR glastuinbouw. Ons toekomstbeeld is een “autonome kas”, waarin de kennis die een teler nu in zijn hoofd heeft, vervangen wordt door kunstmatige intelligentie. Met nieuwe regelalgoritmes gebaseerd op modellen kan de kas gestuurd worden om de teeltdoelen te bereiken.

De teelt wordt gevolgd met intelligente sensoren die nauwkeurig de processen in de plant volgen. Op basis van deze informatie kunnen de regelalgoritmes de teelt dan bijsturen. Zo kan er gestuurd worden op een hogere temperatuur, minder belichting of het aanhouden van meer komkommers aan een plant. Deze ontwikkeling naar een autonome kas wordt samen met de bedrijven IMEC/One Planet, Gennovation, Nunhems, Delphy, Saint Gobain/ Cultilene, ENGIE, Greenport West Holland, Roullier, Mechatronix, Stichting Kennis in je Kas, Signify, Philips, RidderHortivation en TNO ingezet.

Akkerbouw

De akkerbouw heeft de uitdaging om naar een milieuvriendelijk, circulair productiesysteem om te schakelen met bevordering van de biodiversiteit. “Waar de huidige productiewijze onvoldoende mogelijkheden biedt, lijkt intercropping (gemengde teelten) perspectief te bieden”, aldus Herman Schoorlemmer, projectleider en onderzoeker bij WUR Open Teelten. Hierbij wordt niet langer op één groot perceel één gewas geteeld maar staan gewassen door elkaar in stroken waardoor de benutting van licht, water en mineralen verbetert. Samen met de nieuwe kansen voor ziekte- en plaagbeheersing leidt dit tot hogere opbrengsten en verlaging van milieuschade.

Het management voor deze gemengde teelt systemen is complex en sluit niet aan bij de huidige grootschalige mechanisatie. Doel is het verkennen, ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen in het complexte management van gemengde teelten. Zo worden er scenario’s ontwikkeld voor de toekomstige mechanisatie en wordt onderzoek gedaan naar robotisering, automatische ziekte- en onkruiddetectie. Ter bescherming van flora en fauna op en rond de akkers wordt onderzocht hoe dit met behulp van kunstmatige intelligentie in beeld kan worden gebracht en kan worden beschermd. Private partners in de akkerbouw case zijn BO-Akkerbouw, Kubota, AgroIntelli, Spie, Bayer, Orphiction, Cumela, twee Agrarische Natuur Collectieven en IMEC.


"Door beter in te springen op de behoeften én het potentieel van iedere individuele koe,
kunnen grote stappen gemaakt worden in het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verhogen van de efficiëntie van het gebruik van de hulpbronnen."
- Yvette de Haas


Melkveehouderij

De melkveehouderij ligt onder een vergrootglas voor wat betreft haar impact op het milieu en het gebruik van hulpbronnen. Een kleinere CO2-voetafdruk van zuivelproducten is de sleutel tot een duurzame melkveehouderij. Eén van de componenten van de CO2-voetafdruk is de methaanuitstoot van koeien, de Nederlandse melkveehouderij staat voor de uitdaging om de methaanemissies fors te reduceren. De technologieën en oplossingen die nu beschikbaar zijn, zijn niet afdoende om de nationale doelen volledig te halen. “Door beter in te springen op de behoeften én het potentieel van iedere individuele koe, kunnen grote stappen gemaakt worden in het verkleinen van de CO2-voetafdruk en het verhogen van de efficiëntie van het gebruik van de hulpbronnen”, geeft Yvette de Haas, projectleider en onderzoeker bij Wageningen Livestock Research aan. Fundamentele kennis zal in deze PPS worden uitgerold zodat met behulp van sensoren de input (voer, water) en output (methaan, urine, mest, melk) van de individuele koe gemeten wordt en beslissingsondersteuning geboden wordt. Deelnemende private partners zijn IMEC, Connecterra en het Melkveefonds.

Financiering

Het onderzoek in de drie sectoren van AGROS zijn met elkaar verbonden en worden in samenspraak met elkaar uitgevoerd. De komende vier jaar wordt in dit project door bedrijfsleven en overheid ruim € 6,5 miljoen geïnvesteerd voor een toekomstbestendige landbouwsector. Bij dit praktijkonderzoek wordt bovendien een verbinding gemaakt met fundamenteel wetenschappelijk onderzoek via het NWO-project Synergia.


- Source from Wageningen University & Research -

Laden
Laden